Algemene voorwaarden VDB Plantenbakken

Artikel 1

Bij begripsbepaling in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder A: VDB plantenbakken, rechtspersoon eenmanszaak, B: `contractspartij` elke natuurlijke of rechtspersoon die VDB Plantenbakken om een prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie VDB Plantenbakken een prijsopgave heeft verzonden of met wie VDB Plantenbakken over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt dan wel met wie VDB Plantenbakken een overeenkomst heeft gesloten; `overeenkomst`; elke overeenkomst betreffende de levering van zaken en diensten tussen VDB Plantenbakken en de contractspartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging daarvan.


Artikel 2

Toepasselijkheid 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door  of namens VDB Plantenbakken gedane aanbieden, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, daaronder mede begrepen het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen. 2. Bedingen die afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden gelden slechts voor zover VDB Plantenbakken die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd dan wel aanvaard. 3. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst of van de algemene voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig zullen blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Dergelijke bepalingen zullen alsdan worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


Artikel 3

Totstandkoming overeenkomst 1. Alle aanbieden zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Aanbieden moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de contractspartij tot het doen van een aanbod. De in een aanbieding genoemde specificaties zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze specificaties zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. 2. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door VDB Plantenbakken. 3. Mondelinge toezeggingen van VDB Plantenbakken binden VDB Plantenbakken niet, anders dan wanneer deze schriftelijk door VDB Plantenbakken is bevestigd.


Artikel 4

Levertijd 1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de contractspartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht. 2. De in de overeenkomst genoemde termijn van levering is geen fatale termijn. 3. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, dient VDB Plantenbakken tot levering over te gaan binnen 90 dagen waarop VDB Plantenbakken aan de contractspartij heeft bericht dat hetgeen geleverd dient te worden voor levering gereed is. 4. Indien in de overeenkomst is bepaald dat de levertijd een aantal dagen, weken of maanden met zich zal brengen, gaat deze termijn eerst in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en VDB Plantenbakken alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken van de contractpartij heeft ontvangen. 5. Indien de aard van de levering zulks mogelijk maakt is VDB Plantenbakken gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren. Het is VDB Planten toegestaan om elke deellevering afzonderlijk na de levering aan de contractspartij te factureren. 6. Bij bestellingen onder een bepaalde drempelwaarde is VDB Plantenbakken gerechtigd orderkosten in rekening te brengen, zijnde door VDB Plantenbakken reëel te maken kosten.


Artikel 5

Transport en risico. 1. Indien niet is overeengekomen dat de contractspartij zelf zorg draagt voor het nodige transport en de contractspartij VDB Plantenbakken eveneens geen nadere aanwijzingen daarvoor geeft, zal VDB Plantenbakken zorg dragen voor het nodige transport. 2. Het transport geschiedt in elk geval voor rekening en risico van de contractspartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. VDB Plantenbakken bepaald de wijze van verpakking en verzending. Indien de contractspartij een bepaalde wijze van verpakking verzending of transport verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de contractspartij. 4. De contractpartij is verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval en/of verpakkingsmateriaal, zulks voor eigen rekening en risico.


Artikel 6

Prijzen. 1. De overeengekomen prijzen zijn aangegeven in euro’s en exclusief omzetbelasting, invoerrechten, overige heffingen van overheidswege, kosten van verpakking, installatie en de kosten van vervoer, waaronder begrepen de transverzekering. 2. VDB Plantenbakken is gerechtigd een betaling of bankgarantie te verlangen, alvorens zij uitvoering geeft aan de overeenkomst of voortgaat met de nakoming van een overeenkomst, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden zullen worden overschreden. Een weigering van de contractspartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft VDB Plantenbakken het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding van VDB Plantenbakken. Zulks ontslaat de contractspartij nimmer uit haar verplichtingen de tot de datum van de ontbinding verrichtte  werkzaamheden en/of geleverde zaken te betalen. Het is VDB Plantenbakken toegestaan de overeengekomen prijs te verhogen indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doch voor de dag van levering, één of meer prijsbepalende factoren zijn verhoogd, één en ander met inachtneming van eventueel bestaande wettelijke voorschriften.


Artikel 7

Duur. 1. Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek verlenen van service en/of diensten, wordt zij aangegaan voor de tussenpartijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. 2. Een overeenkomst als in lid 1 bedoeld kan slechts worden opgezegd per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, bij gebreke waarvan de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd wordt voor de oorspronkelijke duur. 3. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst door de contractspartij is niet mogelijk, tenzij wanneer deze zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard de door VDB Plantenbakken geleden of te lijden schade te vergoeden.


Artikel 8

Meerwerk. 1. Alle door de contractspartij voorgestelde wijzigingen van de oorspronkelijke overeenkomst gelden als meerwerk. De contractspartij is gehouden de kosten verband houdende met het meerwerk te voldoen. 2. Meerwerk houdt in beginsel in dat opgegeven levertijden niet kunnen worden gehaald.


Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud. 1. Levering geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde, zijnde een eigendomsvoorbehoud, dat de volledige voor de betreffende levering verschuldigde koopprijs, dan wel de vordering van VDB Plantenbakken op de contractspartij wegens tekortschieten door de contractspartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens VDB Plantenbakken is voldaan. 2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het vorige lid niet is ingetreden, mist de contractspartij de bevoegdheid de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, dan wel te bezwaren, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de normale bedrijfsuitoefening van de contractspartij.        3. Indien de contractspartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de door VDB Plantenbakken geleverde doch nog niet betaalde zaken heeft verkocht aan derden, is de contractspartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan VDB Plantenbakken over te dragen, dan wel indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan VDB Plantenbakken over te dragen. 4. Indien de contractspartij tekort schiet in de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen contractspartij en VDB Plantenbakken is zij van rechtswege in verzuim. VDB Plantenbakken is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. De contractspartij zal VDB Plantenbakken alsdan daartoe in de gelegenheid stellen. 5. De kosten verband houdende met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van VDB Plantenbakken, worden door VDB Plantenbakken bij de contractspartij in rekening gebracht en zijn door de contractspartij aan VDB Plantenbakken verschuldigd. 6. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het eerste lid niet is ingetreden is de contractspartij gehouden de zaken van VDB Plantenbakken als herkenbaar eigendom van VDB Plantenbakken te houden en deze te verzekeren tegen gebruikelijke risico’s waaronder brand, schade, vandalisme en diefstal, dan wel zorg te dragen voor de geleverde zaak als een goed huisvader betaamd.


Artikel 10

Plaatsing ter plaatse 1. De contractspartij draagt er zorg voor dat de omgeving ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat dadelijk door VDB Plantenbakken kan worden aangevangen met het plaatsen van de plantenbakken. Indien dit niet het geval is, is VDB Plantenbakken gerechtigd (extra) reis- en verblijfkosten als mede de wachttijd aan de contractspartij door te berekenen. De contractspartij zal deze kosten extra vergoeden. 2. VDB Plantenbakken gaat uitdrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek  waar de plantenbakken moeten worden geplaatst. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet- of niet eenvoudig- bereikbaar zijn van de plaatsingsplek, komen voor rekening van de contractspartij.4. VDB Plantenbakken is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de plaatsing van de plantenbakken mocht ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van VDB Plantenbakken.


Artikel 11

Inspectieplicht 1. De contractspartij is gehouden het geleverde prompt na levering te controleren. 2. Bij het in gebruik nemen van het geleverde door of namens de contractspartij,  geldt het werk als zijnde opgeleverd. Indien – ondanks een daartoe gemaakte afspraak -  een door de contractspartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking van de contractspartij. 3. De contractspartij tekent voor ontvangst van de door VDB Plantenbakken geleverde zaken of diensten op het door VDB Plantenbakken aangeboden vervoersdocument. De contractspartij maakt op deze documenten melding van alle direct zichtbare beschadigingen. 4. De contractspartij zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering / inontvangstneming schriftelijk melden aan VDB Plantenbakken. Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijk akkoordbevinding door VDB Plantenbakken, waarbij de kosten van de retourzending en de bijkomende kosten ter beoordeling van VDB Plantenbakken zullen zijn. 5. De contractspartij stelt VDB Plantenbakken te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren. Schendingen van de bepalingen in dit artikel leidt tot verval van elk recht van reclame van de contractspartij.


Artikel 12

Betaling. 1. De contractspartij voldoet elke door VDB Plantenbakken verzonden factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding  of korting tenzij anders is overeengekomen. 2. Voor zover de contractspartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door VDB Plantenbakken niet correct is, dient zij dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan VDB Plantenbakken. Na het vervallen van de bedoelde termijn wordt de contractspartij geacht de geleverde zaken, de verrichte werkzaamheden en/of diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en erkend. 3. Het indienen van een reclame en/of klacht ontslaat de contractspartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen. 4. VDB Plantenbakken is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten zonder dat VDB Plantenbakken tot de contractspartij enigerlei schadevergoeding gehouden is indien de contractspartij in gebreke is in de nakoming van de betalingsverplichtingen ten opzichte van VDB Plantenbakken. 5. Bij niet, niet -tijdig of niet – volledige betaling van het door haar verschuldigde , is de contractspartij met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim. Alsdan is de contractspartij, onverminderd de overige rechten van VDB Plantenbakken, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de (zakelijke) wettelijke handelsrente, alsmede al de kosten voor juridische bijstand in en/of buiten rechte verschuldigd aan VDB Plantenbakken.


Artikel 13

Garantie.1. Voor zover garantie wordt verstrekt op zaken of diensten, zal deze garantie nimmer verder gaan dan de door VDB Plantenbakken verstrekte garantie. 2. VDB Plantenbakken zal gedurende de garantietermijn de door de contractspartij aangetoonde gebreken in beginsel kosteloos verhelpen. De contractspartij dient VDB Plantenbakken echter binnen acht dagen na het moment waarop het gebrek is geconstateerd althans had kunnen worden geconstateerd schriftelijk van de gebreken op de hoogte te stellen. De contractspartij kan slechts een beroep op garantie doen indien deze niet in gebreke is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van VDB Plantenbakken. 3. De contractspartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik anders dan door VDB Plantenbakken verricht, van buiten komende oorzaken als bliksem, brand, waterschade, natuurgeweld of vandalisme. Voorts zal de contractspartij geen beroep op garantie kunnen doen indien de contractspartij VDB Plantenbakken, niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te herstellen en zelf of een derde werkzaamheden heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren. 4. Mocht VDB Plantenbakken achteraf blijken dat de contractspartij ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan, dan zullen de door VDB Plantenbakken verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tegen bij VDB Plantenbakken gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht bij de contractspartij.


Artikel 14

Intellectuele eigendom. 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een met VDB Plantenbakken gesloten overeenkomst ontwikkelde of door VDB Plantenbakken aan de contractspartij geleverde goederen of materialen zoals tekeningen, ontwerpen, documentatie, offertes,  berusten uitsluitend bij VDB Plantenbakken of diens licentiegevers. De contractspartij mag de geleverde goeden niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.


Artikel 15

Aansprakelijkheid. 1. De contractspartij is jegens VDB Plantenbakken aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, als mede aan derden betaalde boetes en gegeven kortingen, die VDB Plantenbakken, voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derden, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan de contractspartij toe te rekenen tekortkoming. 2. Indien VDB Plantenbakken jegens de contractspartij aansprakelijk is uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming bestaande uit een gebrek in de levering, is VDB Plantenbakken uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van VDB Plantenbakken en zonder dat de contractspartij daarbij aanspraak kan maken op enige vergoeding. 3. VDB Plantenbakken is niet gehouden tot het vergoeden van schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat de contractspartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan VDB Plantenbakken is gemeld. De aansprakelijkheid van VDB Plantenbakken voor indirecte schade, gevolgschade, is uitgesloten. 4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van VDB Plantenbakken is de contractspartij in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zulks naar eigen keuze, enkel gehouden om A. gebreken te herstellen of B. vervangende zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terug ontvangst van de zaken of onderdelen of C. de ontvangen factuurbedragen terug te betalen, dan wel de aan de contractspartij verzonden factuur te crediteren of, D. een in overleg met de contractspartij te bepalen financiële vergoeding te voldoen. 5. Indien VDB Plantenbakken gehouden is tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door VDB Plantenbakken of anderszins, is de aansprakelijkheid van VDB Plantenbakken te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de som die aan  de zijde van VDB Plantenbakken in het voorkomende geval daadwerkelijk gedekt is door verzekering, en wel de hoogste van de beide genoemde sommen. De beperking tot maximaal de factuurbedragen geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren zou gaan door toedoen van VDB Plantenbakken, bijvoorbeeld omdat zij een formeel vereiste opgenomen in de polisvoorwaarden niet in acht neemt. 6. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.


Artikel 16

Overmacht 1. Overmacht aan de zijde van VDB Plantenbakken schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmachtssituatie voortduurt. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VDB Plantenbakken onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening van VDB Plantenbakken behoort te blijven. Onder meer, doch niet uitsluitend, zullen als overmachtssituaties gelden, belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale en nationale (overheids) instanties, oorlog, terreur, onrust en daarmee gelijk te stellen omstandigheden, gebrek aan grondstoffen, stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades of embargo’s, stroomstoringen en/of storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen van VDB Plantenbakken, waterschade of natuurrampen en indien de leveranciers van VDB Plantenbakken hun verplichtingen niet nakomen waardoor VDB Plantenbakken niet in staat is om na te komen.3. VDB Plantenbakken is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen van de contractspartij of derden, indien deze schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtssituatie aan de zijde van VDB Plantenbakken, waaronder uitdrukkelijk te zien diefstal van goederen en andere zaken door VDB Plantenbakken te leveren, dan wel te verzorgen. 4. Wanneer vaststaat dat de overmachtssituatie bij VDB Plantenbakken tenminste drie maanden zal duren, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en wel door middel van een aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot.


Artikel 17

Ontbinding / opzegging overeenkomst. 1. Behoudens het bepaalde in de wet is de contractspartij in de hierna te noemen gevallen van rechtswege in verzuim en is VDB Plantenbakken gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding en ongeacht de aard of de omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan. A. Indien de contractspartij een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zodat onder meer vertraging in de levering of een gedeelte daarvan ontstaat of is te duchten. B. Indien de contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien de contractspartij conform het bepaalde in de wet onder curatele of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot een van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend. 2. De na de ontbinding bestaande vordering van VDB Plantenbakken op de contractspartij, waaronder de vordering tot schadevergoeding, is terstond en geheel opeisbaar.


Artikel 18

Geschillen. 1. In alle gevallen is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met de (te sluiten) overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht in Nederland en wel door de rechtbank te Breda.